základní informace
všeobecné podmínky
program
diskuze
ceník

Všeobecné podmínky

Návštěvníci srazu

ČTĚTE POZORNĚ !!!
 1. Vstup na pozemek, jakožto pobyt na ploše a účast na akci TUNING MEETING JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
 2. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.
 3. Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů v reflexních vestách.
 4. Při vstupu je každý návštěvník označen náramkem. Vstupenka platí po celý víkend, při opakovaném vstupu na akci se může návštěvník prokázat tímto náramkem nebo razítkem.
 5. V celém areálu akce je omezena rychlost jízdy na max. 10 km/h. Během jízdy v prostoru akce je řidič povinnen mít rozsvícené potkávací světlomety.
 6. Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, platí zákaz vstupu za reflexní pásky.
 7. Automobily je možné zaparkovat pouze na vyznačených parkovištích dle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů.
 8. Příjezd na akci je možný v pátek od 15:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 6:00 do 22:00 hodin.
 9. Zákaz jízdy v době od 22:00 do 6:00 hodin. Vyjímku tvoří pouze vozidla, která opouštějí areál akce, řidiči jsou povinni mít rozsvícené potkávací světlomety a zapnuté výstražné světla.
 10. Zákaz jízdy na motocyklech, mopedech a minibikách.
 11. Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění.
 12. Účastník akce je zodpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní. Zodpovídá také za platné STK vozidla.
 13. Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.
 14. Pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování" je povoleno pouze v k tomuto účelu vyhrazeném prostoru.
 15. Děti do 15-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.
 16. Psům je povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel.
 17. Pořadatelé mají přednost u stánků s občerstvením a na WC.
 18. Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Všichni jsou povinni vhazovat odpadky do mobilních odpadkových košů.
 19. Prodej zboží a služeb je povolen pouze na předem vyhrazených plochách. K prodeji či prezentaci produktů je nutné mít povolení organizátora akce.
Svým vstupem na akci účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů. Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do prostor akce.

Účastníci printů
 

Jezdec je povinen:
 1. Dodržovat při účasti na soutěži TUNING MEETING sprint (dále jen TMs) propozice ve všech bodech a dbát pokynů pořadatelů, technických zástupců a ředitele soutěže.
 2. Dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.
 3. Zajistit svoji bezpečnost, svého doprovodu a neohrožovat svým jednáním nebo přeceňováním schopností svých a vozu bezpečnost třetích osob – diváků, pořadatelů apod.
 4. Předložit u formální a technické přejímky ke kontrole veškeré doklady požadované pořadatelem a propozicemi.
 5. Udržovat v rámci bezpečnosti všech účastníků soutěže TMs bezvadný technický stav svého stroje.
 6. Zakazuje se požívání alkoholu a ostatních omamných a psychotropních látek, nebo jiných povzbuzujících prostředků před soutěží a v průběhu soutěže TMs. Po dobu trvání soutěže TMs se musí každý jezdec podrobit (bude-li k tomu vyzván) pověřenému pořadateli, nebo přímo řediteli soutěže TMs dechové zkoušce. Pokud bude jezdec jevit požití uvedených látek, bude s okamžitou platností vyloučen ze soutěže TMs, výsledky budou anulovány bez nároku vrácení startovného a poplatků s tím souvisejících.
 7. Před každou soutěží se zúčastnit rozpravy TMs
 8. Uhradit jednorázový poplatek TMs, startovné nejpozději při formální přejímce v den soutěže přesně podle časového harmonogramu. Splatné vždy před startem a jezdec bude označen samolepkou START a počtem jízd.
 9. Uhradit veškerou hmotnou i nehmotnou škodu vzniklou pořadateli, případně třetím osobám v důsledku jednání jezdce při účasti v soutěži.
Pořadatel se zavazuje:
 1. Poskytnout jezdcovi informace o účasti v soutěži TMs v podobě propozic.
 2. Zajistit v případě nutnosti zdravotnickou pomoc.
 3. Označit trať.
 4. Při sběru a zpracování osobních údajů jezdců dodržovat zásady zákona o ochraně osobních dat č. 101/2000 Sb.
Porušení kteréhokoliv bodu závazků této dohody a bodů propozic účastníkem je důvodem pro to, aby pořadatel nepřipustil jezdce k soutěži TMs, nebo jej ze soutěže TMs vyloučil, aniž by jezdec měl nárok na vrácení startovného.
Jezdec prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl jsou pravdivé pokud dojde ke změnám neprodleně bude informovat pořadatele. Pořadatelem byl seznámen se zněním propozic, s pokyny pořadatele soutěže TMs a je si vědom všech svých povinností, závazků souvisejících s účastí na soutěži TMs.
 • Jezdec vůči pořadateli nemá nárok na náhradu škody v případě, že v důsledku havárie utrpí poškození, ztrátu věcí, zranění nebo smrt. Jezdec se zúčastňuje soutěže na vlastní nebezpečí.
 • Jezdec souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutných pro chod soutěže ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. Vyřazení z evidence vždy na základě žádosti podané jezdcem.
 • Tato dohoda byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle obou smluvních stran, což jezdec stvrzuje svým podpisem. Podepisovat vždy před startem u organizátora sprintů.


místo konání
prodejci
partneři
brigáda
kontakt